YALVAÇ ADALET KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN İZLEME KURULU BAŞVURU İLANI

T.C.
YALVAÇ
ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İ    L    A    N


           Komisyonumuzun  10.09.2020 gün ve 2020/74  sayılı kararına istinaden;
 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen şartlara haiz adaylar arasından, yargı çevremize bağlı Yalvaç Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri  İzleme Kurulunda 4 yıl süre ile görev yapmak  üzere seçilen 4 asil ve 2 yedek  üyenin  10.09.2020 tarihi itibariyle üyelik süreleri sona erdiğinden,
  Yalvac  Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kuruluna, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu gereğince  asil üyelerden en az “1” üyenin kadınlardan seçilmesi zorunlu olduğundan 1'i (kadın) 4 asil ve 2 yedek olmak üzere Toplam : 6 üyelik için   seçim yapılacaktır.  

 A) İzleme Kurulu Üyelerinde ARANILACAK Nitelikler ( Kanunun 3. maddesi  uyarınca) İzleme Kurullarına Başkan ve üye seçilebilmek için 14.07.1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranır.
 1-Otuz beş yaşını doldurmuş olmak,
 2-Tıp, Eczacılık, Hukuk, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Eğitim  Bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ya da özel sektörde en az on yıl çalışmış bulunmak,
 3- Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst; güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak,
 4- Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak.
 
B) İzleme Kurulu Üyeliklerine  SEÇİLEMEYECEK  olanlar (Kanunun 4. maddesi uyarınca)
 1- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar ,
 2- Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya  ikinci derece dahil hısımları zarar görenler,
 3- Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik , vesayet veya  ikinci derece dahil hısımlık ilişkisi bulunanlar,
Başvuruda İstenilecek Evraklar
1-Başvuru Dilekçesi,
2-Diploma onaylı örneği,
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
4-En az on yıllık hizmeti gösterir hizmet belgesi ve görev belgesi
            Başvuru Yeri ve Süresi   :
            Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliğine başvuruda bulunacakların   başvuru dilekçesi, diploma fotokopisi, kimlik fotokopisi ve görev belgesi ile birlikte evraklarını  Yalvaç  Adli Yargı İlk Derece  Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı' na 10 Eylül 2020- 24 Eylül 2020 tarihleri arasında mesai bitimine kadar teslim edeceklerdir.
            İlan Olunur. 10.09.2020

                                                                                                                             Ahmet KÖSE 179271
                                                                                                                        Adalet Komisyonu Başkanı

 

Adres

GÖRGÜ ORTA MAH. YEŞİL ÇINAR BULVARI NO:14 YALVAÇ / ISPARTA

Telefon

TEL: 0246 441 3955 / 441 2638

FAKS: 0246 441 4832

E-Posta

yalvaccbsisaretadalet.gov.tr

© 2020 YALVAÇ ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 286 - Toplam : 33976 kişi ziyaret etmiştir.