Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

KORUMA KURULU

Koruma Kurulu; Suçtan zarar görenler ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere yardımcı olmak üzere, Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonlarının bulunduğu yerlerde oluşturulan kurullardır.
KORUMA KURULUNUN AMACI
Koruma Kurullarının oluşturulmasında temel amaç ceza infaz kurumlarından salıverilen ya da cezaları ertelenen hükümlülerin topluma uyumlarının sağlanması ile suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları sorunların giderilmesine yardımcı olmaktır. Uzun bir süre ceza infaz kurumunda bulunmak hiç kuşkusuz belli sosyal, ekonomik ve hatta psikolojik problemleri beraberinde getirmektedir. Bu durumda olan kişiler, toplumdan uzakta geçirdikleri yılların ardından topluma, toplumdaki yeni gelişmelere yabancı olmaktadırlar. Bu durum ise onların zaten eski hükümlü olmalarından dolayı yaşadıkları sorunları daha da arttırmaktadır. İşte bu sorunların azaltılması, mevcut sorunların ise uygun olan en iyi şekilde çözülmesi için ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlüler ile suçtan zarar gören mağdurlara yardımcı olmak üzere Koruma Kurulları oluşturulmuştur.


KORUMA KURULUNUN GÖREVLERİ

Koruma kurulu, Kanunun 17 nci maddesine uygun olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir

a) Mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

b) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, bir meslek veya sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak veya işyeri açmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

c) Müdürlükçe hazırlanacak mesleki eğitim projeleri ile başvuru sahibinin kendi işini kurma projelerini karara bağlamak, yürütülen projeleri izlemek ve bitirilen projelerin sonuçlarını değerlendirmek.

ç) Mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilenlerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak ve bu konuda müdürlük tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.

d) Ceza infaz kurumundan salıverilenlerin aileleri ve sosyal çevreleriyle oluşabilecek psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

e) Müdürlük tarafından denetim ve takibi yapılan denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesinde kurumlar arası işbirliği gerektiğinde müdürlüğe yardımcı olmak.

f) İş arama izni verilen hükümlüleri çalışabilecekleri işler ve yerler konusunda bilgilendirmek.

g) Hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin hazırlanması ve güncellenmesinde müdürlüğe görüş ve öneride bulunmak.

ğ) Alınan kararların yürütülmesini temin etmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.
 

KORUMA KURULUNA BAŞVURU

Ekonomik ve sosyal yönden mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilen veya denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler ya da kanunî temsilcileri dilekçe ile koruma kurulunun yetki alanındaki müdürlüğe başvurabilirler. Sözlü başvuru halinde buna ilişkin tutanak düzenlenir. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) Başvuruyu yapan kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge,

b) Mağdurlar bakımından kesinleşmiş mahkeme kararı ya da soruşturma veya kovuşturma evresinde ilgili merciin yazısı,

c) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler için verilen Salıverilen Hükümlüye Ait Durum Bildirme Formu,istenir.

 

Adres

GÖRGÜ ORTA MAH. YEŞİL ÇINAR BULVARI NO:14 YALVAÇ / ISPARTA

Telefon

TEL: 0246 441 3955 / 441 2638

FAKS: 0246 441 4832

E-Posta

yalvaccbsisaretadalet.gov.tr