Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

GÖREVLERİMİZ

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı olarak bir müdürlük bulunmaktadır.  Müdürlüklerde; bir müdür, yeterli sayıda müdür yardımcısı, bürolarda birer şef, yeterli sayıda denetimli serbestlik uzmanı ve memuru, benzeri alanlarda eğitim almış ve denetimli serbestlik hizmetlerinde geçici olarak görevlendirilen uzman personel ile diğer hizmetleri yürütecek görevliler bulunur.

 

YETKİ ALANIMIZ
Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Gelendost ilçeleri,Yenişarbademli

 

GÖREVLERİMİZ
Müdürlüğümüzün görevleri şunlardır :

Soruşturma, kovuşturma ile cezanın yerine getirilme aşamasındaki görevlerimiz:
a) Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri ile hükümden ve salıvermeden sonra bir denetim planı çerçevesinde yerine getirmek.
b) Çocuk mahkemeleri ile aile mahkemelerine denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetleri gözetim esaslarına göre yardımda bulunmak.
c) Kanunlarla öngörülen denetimli serbestlik tedbirine ilişkin görevleri yapmak.

 Müdürlüklerde;

a) Gelen evrak bürosu

b) Kayıt kabul bürosu,

c) Değerlendirme ve planlama bürosu

ç) İnfaz bürosu,

d) Eğitim ve iyileştirme bürosu,

e) Denetim bürosu,

f) Mağdur destek hizmetleri bürosu,

g) Koruma kurulları bürosu,

ğ) İdari ve mali işler bürosu,


Soruşturma evresindeki görevler
Kanunlara göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden, iddianamenin kabulüne kadar geçen evrede,müdürlüklerin görevleri şunlardır:
a) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 20 nci maddesi gereğince haklarında adli kontrol kararı verilen şüphelilerle ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.
b) Cumhuriyet başsavcılığınca; kendiliğinden ya da şüpheli veya müdafiinin başvurusu üzerine gerekli görüldüğünde şüpheli hakkında sosyal araştırma raporu düzenleyip sunmak.
c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları, psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yaparak yardımcı olmak.
ç) İstek hâlinde, şüpheliye psiko-sosyal danışmanlık yapmak.

Kovuşturma evresindeki görevler
İddianamenin kabulü ile başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evrede müdürlüğün görevleri şunlardır:
a) 5271 sayılı Kanunun 109 uncu maddesi ile 5395 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre adli kontrol altındaki sanıklarla ilgili olarak, kararda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin çalışmaları yürütmek.
b) Karar öncesinde mahkeme veya hakimin isteği üzerine; sanığın geçmişi ailesi, çevresi, eğitimi , kişisel ve sosyal ve ekonomik durumu, ruhsal ve psikolojik durumu. topluma ve mağdura karşı taşıdığı risk hakkında ayrıntılı ve sosyal araştırma  raporu hazırlayıp sunmak.
c) Suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları, psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu kişilere yardımcı olmak.
d) İstek hâlinde sanığa psiko- sosyal danışmanlık yapmak.

Kovuşturma evresinden sonraki görevler
Sanık hakkındaki hükmün kesinleşmesinden sonraki evrede müdürlüğün görevleri şunlardır:
a) Haklarında 5237 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının;
1) (c) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etme,
2) (d) bendinde belirtilen belirli yerlere gitmekten veya belirli etkinlikleri yapmaktan yasaklanma,
3) (e) bendinde belirtilen ilgili ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma,
4) (f) bendinde belirtilen kamuya yararlı bir işte çalıştırma,
seçenek yaptırımlarının, gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla iş birliği içinde yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.
b) 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı ile ilgili işlemleri, gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla iş birliği içinde yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak.
c) Haklarında 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının;
1) (a) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat sahibi olmayan hükümlünün bu amaçla bir eğitim programına devam etmesi,
2) (b) bendinde belirtilen bir meslek veya sanat sahibi hükümlünün bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalışması,
3) (c) bendinde belirtilen çocuk hükümlülerin, bir meslek veya sanat edinmelerini sağlamak amacıyla gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna devam etmesi,
yükümlülüklerine karar verilenlerin denetim sürelerini, yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak geçirmelerini ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini gerektiğinde kolluk ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde sağlamak.
ç) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince belli bir hak veya yetkinin kullanılmasının yasaklanması ve altıncı fıkrası gereğince meslek veya sanatın icrasının yasaklanması ya da sürücü belgesinin geri alınması kararı verilenlerin bu güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla iş birliği içinde sağlamak.
d) 5237 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen rehberlik ile ilgili görevleri yerine getirmek.
e) 5237 sayılı Kanunun 191 inci maddesi gereğince tedavi ve denetimli serbestlik ile ilgili görevleri yerine getirmek.
f) (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerindeki tedbirlerin uygulanması süresince hükümlüleri izlemek, denetlemek ve yönlendirmek, hükümlülerin psiko-sosyal sorunlarını çözmek ve bunlara yardımda bulunmak, izleme, denetim ve denetleme sonucu ile yükümlülüğe uymayanları ya da suç işleyenleri mahkeme, hâkim veya Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek.
g) 5275 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince salıverilmesine bir ay kalmış olan hükümlülere, verilen iş arama izni süresince yardımcı olmak.
ğ) Hükümlülerin topluma kazandırılmasında ve salıvermeye hazırlanmasında ceza infaz kurumlarının psiko-sosyal servisleriyle iş birliği yapmak, gerektiğinde hükümlü ile görüşerek salıverme öncesi değerlendirme raporunun hazırlanmasına katılmak.
h) 5275 sayılı Kanunun 110 uncu maddesinde düzenlenen hapis cezasının konutta infaz edilmesi sırasında hükümlünün psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımda bulunmak, bu konuda rapor düzenlemek, hükümlünün infazın gereklerine uymadığının belirlenmesi durumunda Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmek.
ı) 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesine göre etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp da haklarında güvenlik tedbirine hükmolunanlarla ilgili bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak.

Salıverme sonrası görevler

Salıverme sonrasındaki evrede müdürlüğün görevleri şunlardır;

a) 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin;
1) Yedinci fıkrasında düzenlenen denetim süresinde hükümlünün kamu kuruluşunda veya bir başkasının gözetiminde ücretle çalıştırılması,
2) Sekizinci fıkrasında düzenlenen çocuk hükümlülerin, gerektiğinde barınma imkânı da bulunan bir eğitim kurumuna yerleştirilmesi,
3) Dokuzuncu fıkrasında düzenlenen uzman bir kişinin görevlendirilmesi ve hükümlünün davranışlarının izlenerek hâkime rapor verilmesi,
4) Onikinci fıkrasında düzenlenen denetim süresinde hükümlünün yükümlülüklere uyması veya hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlememesi,
5) Ondördüncü fıkrasında düzenlenen denetim süresini iyi hâlle geçirmesi,
biçimindeki yükümlülüklerin denetimi kapsamında kendisine verilen görevleri, gerektiğinde kolluk ve ilgili diğer makamlarla iş birliği yaparak yerine getirmek.
b) 5275 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen denetimli serbestlik tedbirinin veya belirlenen yükümlülüklerin kaldırılması konusunda düzenlenecek raporla görüş bildirmek.
c) 5237 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 5275 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları gereğince düzenlenen denetim süresinin iyi hâlle geçirilmesi yükümlülüğünün denetimi kapsamında kendisine verilen görevleri, gerektiğinde kolluk makamlarıyla iş birliği yaparak yerine getirmek.
ç) Koruma kurulları vasıtasıyla kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yaparak, 5275 sayılı Kanunun 90 ve 91 inci maddelerinde düzenlenen, salıverilen kişilerin iş bulmalarına veya meslek ve sanatlarıyla ilgili bir iş kurmalarına, çevre ve aileleriyle olabilecek psiko- sosyal sorunların çözümüne yardımcı olmak.
d) Hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirme amacına yönelik çalışmalar yapmak

 

Adres

GÖRGÜ ORTA MAH. YEŞİL ÇINAR BULVARI NO:14 YALVAÇ / ISPARTA

Telefon

TEL: 0246 441 3955 / 441 2638

FAKS: 0246 441 4832

E-Posta

yalvaccbsisaretadalet.gov.tr